◆ Socialrätt

Vi biträder barn och föräldrar då samhällets institutioner ingriper med stöd av sociallagstiftningen. Exempelvis uppträder vi som biträde i mål och ärenden där lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM) tillämpas.